Testowa

O nas

Pismo Św. przekazuje nam, że pierwsi chrześcijanie „trwali w nauce apostolskiej, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach.” Jesteśmy kościołem, który buduje się na fundamencie, jakim jest Słowo Boże, a podstawowe doktryny czerpiemy z nauki apostołów, gdyż ich nauka bezpośrednio dotyczy czasów Kościoła.

Czytaj dalej…

Każdy z nas na swej drodze przez życie, spotkał osobiście Boga i doszedł do przekonania, że jest zgubionym grzesznikiem. Wołając o ratunek Bóg pokazał nam, że nie w kościele, nie w dobrych uczynkach, nie w ofiarach jest nasze zbawienie, ale w Chrystusie, który z miłości oddał życie za każdego człowieka. Nasze własne wysiłki nie wystarczyły, by wyzwolić się z sideł grzechu. Dopiero, kiedy w szczerej modlitwie oddaliśmy Zbawicielowi swe życie, On wlał wiarę i ufność w nasze serca, oraz przeciął kajdany grzechu. Nasze życie odmieniło się, nabrało sensu, bo ujrzeliśmy prawdziwy cel życia. Teraz naszym szczęściem i radością jest być blisko naszego Pana, bo w Nim mamy zbawienie i poczucie bezpieczeństwa.

Spotykamy się na nabożeństwach, by śpiewać, modlić się i słuchać zwiastowanego Bożego Słowa. Staramy się też przekazywać dobrą nowinę innym, że Bóg kocha każdego człowieka i pragnie go przyciągnąć do siebie „powrozami miłości.” Jesteśmy kościołem autonomicznym, wolnym od ludzkiej zwierzchności, odrzucamy też naukę wymyśloną przez ludzi, która nie wypływa z Biblii. Nasze drzwi są zawsze otwarte dla wszystkich, którzy pragną poznać prawdziwego Boga i chcieliby odmienić swe życie.

W co wierzymy?

Wierzymy, że Biblia jest Słowem Bożym i jako Pismo Święte jest przez Boga natchnione, nieomylne i stanowi pełne objawienie oraz najwyższy autorytet w sprawach wiary i życia chrześcijanina.
Wierzymy w jedynego Boga, odwiecznie istniejącego w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Wierzymy w jedynego Boga, Stworzyciela wszechświata, Wiekuistego i Wszechmogącego, jako naszego Ojca, który jest w niebie.
Wierzymy w boskość Pana Jezusa Chrystusa – jedynego Syna Bożego, Zbawiciela i Pośrednika, narodzonego według ciała z dziewicy Marii, w Jego zastępczą śmierć na krzyżu za grzechy świata, w Jego zmartwychwstanie w ciele i wniebowstąpienie, oraz w Jego powtórne przyjście.
Wierzymy, że Duch Święty jest osobą Boską, zamieszkuje w wierzących od chwili nowego narodzenia i uzdalnia ich do świętego życia oraz służby.
Wierzymy w zmartwychwstanie ciała, zabranie wierzących do nieba, powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa na ziemię, wieczne zbawienie i wieczne potępienie.
Wierzymy, że jest wolą Pana Jezusa Chrystusa, aby odrodzony chrześcijanin, który stał się Jego naśladowcą, został w wieku świadomym ochrzczony przez zanurzenie w wodzie.
Wierzymy, że jest wolą Pana Jezusa Chrystusa, aby obchodzić pamiątkę śmierci Pańskiej pod dwiema postaciami: chleba i wina.
Wszyscy odrodzeni wierzący w Pana Jezusa Chrystusa są członkami Kościoła, którego głową jest Chrystus.
Każdy narodzony na nowo chrześcijanin ma Ducha Świętego i powinien dążyć do życia w Jego pełni.
Każdy wierzący przestrzega zasady powszechnego kapłaństwa, żyje zgodnie z przykazaniem: miłości Boga i bliźniego, oraz trwa w nauce apostolskiej, w społeczności z wierzącymi, w łamaniu chleba i w modlitwach.

 

Nasz Facebook