Kazania z placówek

Placówka Misyjna Ciechanów

Księga Joela

List do Hebrajczyków

Księga Izajasza

Księga Nehemiasza

Księga Ezdrasza

Księga Jozuego

Pieśń nad Pieśniami

List do Galacjan

List Jakuba

Księga Objawienia