Nowości

Tu znajdziesz najnowsze kazania z naszej misji.

wykłady prowadzi br. Dariusz Laskowski
Kazania wrzesień 2018

Usługa z Wtorku 18 września 2018 z placówki w Ciechanowie.

„W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po sześć skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał.”

      Księga Izajasza_6_1-13 - 18 Wrzesień 2018

 

Zapraszamy do wysłuchania kazania wygłoszonego podczas chrztu siostry Martyny i brata Pawła, z Dziejów Apostolskich z rozdziału 8 wersety 26-40.

„A anioł Pański rzekł do Filipa, mówiąc: Wstań i idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. I powstawszy, poszedł. A oto Etiopczyk, eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić, powracał, a siedząc na swoim wozie, czytał proroka Izajasza.”

 

      Dzieje Apostolskie_8_26-40 - 16 Wrzesień 2018

 

Poniżej zamieszczamy kazanie wygłoszone we Czwartek 13.09.2018 z Dziejów Apostolskich z rozdziału 26.

„Agryppa zaś rzekł do Pawła: Możesz zabrać głos we własnej obronie. Wtedy Paweł, wyciągnąwszy rękę, począł się bronić: Uważam się za szczęśliwego, królu Agryppo, że mogę się dziś wobec ciebie bronić przed tym wszystkim, o co mnie oskarżają Żydzi, A to tym bardziej, że jesteś obeznany ze wszystkimi zwyczajami i spornymi zagadnieniami żydowskimi; proszę cię przeto, abyś mnie cierpliwie wysłuchał.”
      Dzieje Apostolskie_26 - 13 Wrzesień 2018

 

Zapraszamy do wysłuchania rozdziału 5 z księgi Izajasza wygłoszonego podczas spotkania w Ciechanowie.

„Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku urodzajnym. Przekopał ją i oczyścił z kamieni, i zasadził w niej szlachetne szczepy. Zbudował w niej wieżę i wykuł w niej prasę, oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce.”

 

      Księga Izajasza_5 - 11 Września 2018

 

Zapraszamy do wysłuchania kazania z Niedzieli 09.09.2018 z Ewangelii Mateusza 3:1-17

„A w one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej i mówiąc: Opamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios.”

 

      Ewangelia Mateusza_3_1-17 - 09 Wrzesień 2018

 

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego kazania z 06.09.2018  z rozdziału 25 Dziejów Apostolskich.

„Festus tedy, przybywszy do prowincji, udał się po trzech dniach z Cezarei do Jerozolimy,
gdzie arcykapłani i przywódcy Żydów wytoczyli przed nim sprawę przeciwko Pawłowi i nalegali na niego,
prosząc, by im okazał w jego sprawie przychylność i kazał przyprowadzić go do Jerozolimy; zastawili bowiem zasadzkę, aby go zabić w drodze.”
      Dzieje Apostolskie_25 - 6 Wrzesień 2018

Kazanie wygłoszone w Ciechanowie 4 Września 2018 podczas spotkania na placówce naszego Zboru z księgi Izajasza rozdział 3 i 4.      Zapraszamy do wysłuchania!

„Szczęśliwy sprawiedliwy, gdyż dobrze mu się powiedzie, bo owoc uczynków swoich będzie spożywać! Biada bezbożnemu, źle mu się powiedzie, bo mu według uczynków jego rąk odpłacą!”Izajasza 3:10-11

      Księga Izajasza_3_4 - 4 Wrzesień 2018

 

Kazania sierpień 2018

Kazanie z Dziejów Apostolskich z rozdziału 24, Czwartek 30.08.2018

„A po pięciu dniach przyjechał arcykapłan Ananiasz z niektórymi starszymi i z rzecznikiem prawnym, niejakim Tertullusem, aby wytoczyć sprawę przed namiestnikiem przeciwko Pawłowi.”

      Dzieje Apostolskie_24_1-27 - 30 Sierpień 2018

 

Kazanie z wtorku ze spotkania w Ciechanowie, Księga Izajasza 1:21-31_2:1-22

„Jakąż nierządnicą stało się to miasto wierne, niegdyś pełne praworządności, sprawiedliwość w nim mieszkała, a teraz mordercy! Twoje srebro obróciło się w żużel, twoje wino zmieszane z wodą.”

„I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody.”

      Księga Izajasza 1_21-31_2_1-22 - 28 Sierpień 2018

 

Zapraszamy do wysłuchania kazania z księgi Sędziów z rozdziału 7, wygłoszonego w niedzielę 19.08.2018

„Jerubbaal, to jest Gedeon wraz z całym swoim zastępem wstał wcześnie rano i rozłożyli się obozem u źródła Charod, zaś obóz Midiańczyków miał na północ od wzgórza More, w dolinie.”

      Księga Sędziów_7 - 19 Sierpień 2018